Postal Address

Kirkham and Wesham Primary School
Nelson Street
Kirkham
Preston
Lancashire
PR4 2JP

Phone & Email


 
© Copyright 2016–2020 Kirkham and Wesham Primary School